14.11.13

γνωστικά αντικείμενα και μοντέλα

Η χρήση των μοντέλων στα γνωστικά αντικείμενα έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν ατομικά αλλά και σε ομάδα οπότε αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης.  Ενισχύεται τόσο την εποικοδομητική μάθηση με τη βοήθεια των μοντέλων όσο και την ανακαλυπτική – ευρετική μάθηση, η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού. Επίσης, με τις δυνατότητες που διαθέτει ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής μπορεί να βοηθήσει στον τρόπο που θα εργαστούν οι μαθητές εμπλουτίζοντας με εναλλακτικές στρατηγικές τη μέθοδο εργασίας τους, βοηθώντας τους να αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων και κριτική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Από την πλευρά των εκπαιδευτικών τώρα, η χρήση των μοντέλων στα γνωστικά αντικείμενα, βοηθά να προσεγγίζουν ένα πρόβλημα με περισσότερες από μία λύσεις, να διακρίνουν ποιοτικές και ποσοτικές σχέσεις και να εφαρμόζουν τα μοντέλα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Προσφέρει ακόμα εναλλακτικές στρατηγικές στη μέθοδο εργασίας τους, ενώ τους δίνει τη δυνατότητα να κρατήσουν τα συμπεράσματα για τον εαυτό τους ή να τα μοιραστούν με άλλους εκπαιδευτικούς, επικοινωνώντας μαζί τους και ανταλλάσσοντας απόψεις, και όλα αυτά με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια.

 Ζαχαρίου Δημήτρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: