14.11.13

αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

(συνοπτική αναφορά)


Για τις μορφές αξιολόγησης έχουν προταθεί διάφορες ταξινομήσεις με πιο διαδεδομένη αυτήν που διατυπώθηκε από τον Benjamin S. Bloom και τους συνεργάτες του, σύμφωνα με την οποία  οι μορφές της αξιολόγησης είναι τρεις:
α)  Ο αρχικός ή διαπιστωτικός τύπος αξιολόγησης.
β)  Ο διαμορφωτικός ή σταδιακός τύπος αξιολόγησης.
γ)  Ο τελικός ή συνολικός τύπος αξιολόγησης.

Αναλυτικότερα, η διαπιστωτική αξιολόγηση πραγματοποιείται σε δύο φάσεις πριν από το ξεκίνημα ή στα πρώτα στάδια της διδακτικής πράξης. Όταν δηλαδή, ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, έχουν καθοριστεί οι σκοποί και στόχοι της ενότητας, και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν τότε ελέγχουμε την είσοδο στο πρόγραμμα, ενώ στα αρχικά στάδια της διδακτικής πράξης προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε το γνωστικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Η διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σε οποιοδήποτε σημείο της με σκοπό τον έλεγχο της μαθησιακής πορείας του μαθητή σε συνάρτηση με τους προκαθορισμένους στόχους. Χαρακτηριστικό γνώρισμά της αποτελεί ο διάλογος εκπαιδευτικού - μαθητών για τον εντοπισμό των προβλημάτων. Έτσι συγκεντρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία για την έγκαιρη και προληπτική παρέμβαση και τροποποίηση του σχεδιασμού της διδακτικής ενότητας.


Η τελική ή συνολική αξιολόγηση πραγματοποιείται μόλις ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική ενότητα με σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων και σκοπών που είχαν καθοριστεί, η χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων και πόσο αυτά βοήθησαν το εκπαιδευτικό έργο και τέλος τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που παρήχθησαν, δηλαδή τη γνώση που αποκτήθηκε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευόμενους όπως και οι συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι.

Ζαχαρίου Δημήτρης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: