14.11.13

Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη κοινωνία

          Οι σύγχρονες κοινωνίες εξελίσσονται και μεταλλάσσονται εξαιτίας της διαρκούς και αλματώδους τεχνολογικής προόδου. Στα πλαίσια αυτά καλείται και ο εκπαιδευτικός σήμερα να επιτελέσει έναν πολυσύνθετο ρόλο, τελείως διαφορετικό από αυτόν που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.
            Πρέπει, λοιπόν, να εγκαταλείψει τον παραδοσιακό ρόλο του μεταδότη γνώσεων και να αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή και διοργανωτή του μαθησιακού περιβάλλοντος. Πρέπει να ενεργοποιεί τους μαθητές του να συμμετέχουν στην προσπάθεια ανακάλυψης της γνώσης και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών του. Πρέπει να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του εποικοδομητικά και αποτελεσματικά, ώστε η σχολική μονάδα να δημιουργεί τις προϋποθέσεις παραγωγής της γνώσης. Ζαχαρίου. Πρέπει να συνεργάζεται με τους γονείς, την τοπική κοινωνία και άλλους κοινωνικούς φορείς στα πλαίσια του ανοίγματος της σχολικής μονάδας στην κοινωνία με δημιουργική αλληλεπιδραστική επικοινωνία. Ακόμα είναι απαραίτητο να επιμορφώνεται συνεχώς στα πλαίσια της Δια-Βίου μάθησης με γενικό στόχο την αναβάθμιση των προσόντων που απαιτούνται από αυτόν.

            Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, πέρα από την προσωπική θέληση και προσπάθεια του εκπαιδευτικού, είναι απαραίτητη και η συμβολή της επίσημης Πολιτείας.
            Πρώτα, και πάνω απ’ όλα, πρέπει η εκπαιδευτική μονάδα να αποτελεί κύτταρο της τοπικής κοινωνίας στην οποία ανήκει. Αυτό θα γίνει με την ανάπτυξη συνεργασίας του σχολείου με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς και με την εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής που απαντά στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.
            Επίσης είναι απαραίτητη η ενίσχυση της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού της Εκπαίδευσης ώστε και οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν την επαγγελματική τους εμπειρία και να αναπτύσσονται εκείνες οι διαδικασίες που οδηγούν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και καινοτομιών.
            Ακόμα το Αναλυτικό Πρόγραμμα, πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζονται τα μαθήματα και η ύλη ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που εμφανίζονται στην εκπαιδευτική μονάδα, στα πλαίσια βέβαια των γενικών αρχών και οδηγιών που τίθενται από το Υπουργείο Παιδείας.
            Στα διοικητικά θέματα  είναι απαραίτητη η εκχώρηση αρμοδιοτήτων για λήψη αποφάσεων στην εκπαιδευτική μονάδα, η πολιτική και τεχνική στήριξη της εκπαιδευτικής μονάδας στο νέο της ρόλο, η προώθηση ευέλικτων σχημάτων λειτουργίας επιτροπών για την λήψη αποφάσεων και η αλλαγή της ιεραρχικής γραφειοκρατικής δομής της σημερινής διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας και της εκπαίδευσης γενικότερα ώστε να μπορεί να αποδέχεται αποφάσεις που λαμβάνονται αποκεντρωμένα.           
            Τέλος, η διδασκαλία πρέπει να «απελευθερωθεί» με το να παρέχει την δυνατότητα στον καθηγητή να παίρνει αποφάσεις σχετικά με τα μέσα και τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης ώστε η διδασκαλία να είναι αποτελεσματικότερη και προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες της εκπαιδευτικής μονάδας.                                                                                           Ζαχαρίου ΔημήτρηςΔεν υπάρχουν σχόλια: