16.11.13

εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

           Τα στατιστικά αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι η συμμετοχή των Ελλήνων στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι η χαμηλότερη σε όλη την Ευρώπη. Οι αιτίες αυτού του φαινομένου εντοπίζονται κυρίως στο ότι δεν υπάρχουν ακόμα σταθερές δομές και καταξιωμένοι φορείς που να προσφέρουν εκπαίδευση ενηλίκων τη στιγμή που η διάθεση συμμετοχής ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλοκο φαινόμενο. Ακόμα, στην Ελλάδα η εκπαίδευση ενηλίκων δεν συνδέθηκε με λαϊκά κινήματα, όπως είχε συμβεί με μεγάλη ένταση σε πολλές δυτικές κοινωνίες. Εξαιτίας, επίσης, της μεγάλης έκτασης που προσέλαβε ξαφνικά στα τέλη του 20ου αιώνα, χωρίς να προϋπάρχει στρατηγική, τεχνογνωσία και εκπαίδευση στελεχών, χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, αμφιλεγόμενη ποιότητα και μικρή αποτελεσματικότητα. Ο μη τυπικός τομέας εκπαίδευσης ενηλίκων δεν προσφέρει μέχρι σήμερα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, οπότε δεν υπάρχει κίνητρο για συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα. Η  προσδοκία επαγγελματικής εξασφάλισης και όχι η αντιμετώπιση της γνώσης ως στόχου ζωής, οδήγησαν τους νεοέλληνες στη ζήτηση μόνο για τριτοβάθμια εκπαίδευση που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εισιτήριο για επαγγελματική αποκατάσταση κυρίως στο δημόσιο τομέα όπου η απουσία αξιολόγησης, δεν απαιτεί προσπάθειες επιμόρφωσης.

           
            Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει θετικά βήματα προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ήδη από το 1981, με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησαν προσπάθειες για ανάπτυξή της με χρηματοδότηση που βελτίωσε την υπάρχουσα υποδομή, εκπονήθηκαν ειδικά προγράμματα και εκπαιδεύτηκαν στελέχη. Ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης, αναπτύχθηκαν αξιόλογες εκπαιδευτικές δραστηριότητες από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, από δημόσιους οργανισμούς, Τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επίσης διαμορφώθηκε σχέδιο δράσης για τη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση, άρχισαν σπουδές εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και σε άλλα ιδρύματα της χώρας, ενώ παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των διδακτικών εγχειριδίων και της έρευνας στο αντικείμενο.

 
           
            Για να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής των ενηλίκων τα προσεχή έτη μπορούν και πρέπει να γίνουν αρκετά βήματα. Αρχικά, θα πρέπει να κατοχυρωθούν με πιστοποιήσεις, από τον επίσημο φορέα που υπάρχει (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), όλα τα προγράμματα των φορέων επιμόρφωσης που λειτουργούν για να υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο παρακολούθησης. Πρέπει να δοθούν κίνητρα θετικής αξιολόγησης σε όσους συμμετέχουν σε επιμορφώσεις αλλά και να γίνει ταυτόχρονα προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών που ήδη προσφέρονται. Ακόμα θα πρέπει να ενταχθεί στην εκπαίδευση και στην κουλτούρα των Ελλήνων η εκπαίδευση ενηλίκων ως ευκαιρία για ευχάριστη διαδικασία ελεύθερου χρόνου, προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής συμμετοχής. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ενίσχυση προγραμμάτων που στοχεύουν στην κοινωνικο – πολιτιστική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου, την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και την συμμετοχή του στην δημιουργία πολιτιστικών αγαθών. Επίσης η ανάπτυξη προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο, που θα παρακολουθεί τις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: